Help de leerplichtambtenaar denkt mee en komt langs, wat nu?

leerplichtambtenaar denkt mee

Wat doet de leerplichtambtenaar ?

In Nederland gaan alle kinderen van 4 tot 16 jaar naar school. De leerplichtambtenaar kan in beeld komen als je kind thuis komt te zitten. De leerplichtambtenaar denkt mee met jou als ouder, met school en met het samenwerkingsverband. Hij volgt het proces en grijpt in waar het nodig is. De school en het samenwerkingsverband blijven verantwoordelijk voor het vinden van een passende oplossing. Als ouder ben en blijf je hier nauw bij betrokken.

Samenwerkingsverband en gemeente zorgen samen voor onderwijs

De leerplichtambtenaar controleert of alle kinderen naar school gaan, wanneer dit mogelijk is. Dat betekent in ieder geval dat:

  • een kind moet ingeschreven staan op een school
  • een kind kan het rooster volgen wat voor hem of haar is opgesteld

Samen een plan maken

De school waar je kind staat ingeschreven, moet voor de lesstof zorgen én blijft verantwoordelijk voor het volgen van de leerontwikkeling van je kind. De school moet een plan opstellen met duidelijke doelen die erop gericht zijn om je kind weer volledig naar school te laten gaan. De inspectie van het Onderwijs houdt hier het toezicht op.

De leerplichtambtenaar volgt de hele procedure, geeft advies en grijpt in waar het nodig is. Als ouder ben en blijf je hier nauw bij betrokken. Het plan moet ook worden gemaakt wanner je kind naar een andere vorm van onderwijs gaat, bijvoorbeeld het speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO).

De leerplichtambtenaar denkt mee met de consulent

De consulent heeft een onafhankelijke rol en ondersteunt de school en jou als ouder bij het maken van zo’n plan. Ook denkt de consulent mee over de vraag wie jouw kind onderwijs kan geven in de tijd dat hij of zij thuiszit. Als ouder beslis je hier natuurlijk altijd over mee.

leerplichtambtenaar denkt mee – Van leerplicht bestaat ook leer- en ontwikkelingsrecht

Kinderen en jongeren zijn leerplichtig tot aan het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Daarna zijn ze kwalificatie plichtig. Dit betekent dat ze tot hun 18e verjaardag naar school moeten gaan, wanneer zij nog niet in bezit zijn van een startkwalificatie (een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo-2, havo- of vwo-niveau).

Naast leerplicht vinden steeds meer organisaties dat kinderen ook een leer- en ontwikkelingsrecht hebben. Passend onderwijs kijkt naar wat mogelijk is voor je kind op dit moment. Dus ook wanneer je kind helemaal niet naar school gaat, of structureel minder uren naar school gaat dan de normale schooltijden. Bijvoorbeeld in geval van ziekte, of doordat de huidige school om welke reden dan ook niet in staat is om je kind onderwijs te geven op een manier die bij hem of haar past. Het kan ook zo zijn dat er wél een school in de regio is die dit passend onderwijs kan bieden, maar dat er op deze school (nog) geen plaats beschikbaar is voor je kind. De leerplichtambtenaar, consulent, ouder en de school bekijken samen wat mogelijk is voor je kind.

Heb je nog vragen ?

Neem contact met ons op